Obchodní podmínky

Platnost od 1. 9. 2013
Obchodní podmínky elektronického obchodu Luxusní dárkové koše (www.luxusnidarkovekose.cz) společnosti Internet Club, s.r.o. se sídlem Tupolevova 713, 199 00 Praha 3, IČ 25693018
I. Všeobecná ustanovení
1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují smluvní vztahy mezi společností Internet Club, s.r.o. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující) při využití služeb elektronického obchodu na adrese www.luxusnidarkovekose.cz.
1.2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího
2.1. Každá jednotlivá objednávka kupujícího musí obsahovat alespoň:
  • obchodní firmu kupujícího vč. sídla a osoby oprávněné za firmu jednat,
  • jednoznačné označení zboží a cenu,
  • množství zboží,
  • požadovanou adresu dodání,
  • kontaktní údaje kupujícího, zejména platnou e-mailovou adresu.
2.2. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho cenu a množství a termín plnění dodávky. Objednávka potvrzená prodávajícím je považována smluvními stranami za závaznou a tato objednávka je považována za platnou kupní smlouvu.
2.3. Povinností prodávajícího je řádně dodat objednané zboží, povinností kupujícího je objednané zboží převzít a řádně a včas zaplatit.
III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí
3.1. Prodávající je povinen expedovat dodávku maximálně do 2 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, ode dne, kdy mu bude kupujícím uhrazena kupní cena. Za den úhrady je považován den, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího.
3.2. Místem plnění je sídlo prodávajícího. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází předáním zásilky zboží dopravci k přepravě (§ 610 obchodního zákoníku). Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.
3.3. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.
3.4. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem předávacího dokladu zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (tzn. u balíkových zásilek kartónová krabice), je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.
3.5. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v objednaném množství. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh a množství, převzít.
IV. Cena za zboží
4.1. Cena zboží je stanovena dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
4.2. Cena balného a dopravy je stanovena na 150 Kč za jeden koš a 100 Kč za každý další koš.
4.3. Kupní ceny zboží uvádí prodávající u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách elektronického obchodu. 
V. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví
5.1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů úhrady kupní ceny: 
  • platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího,
  • platbu předem platební kartou.
5.2. Na dodané zboží vystaví prodávající daňový doklad - fakturu. Právo fakturovat vzniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu. 
5.3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
  • jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,
  • nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou,
  • v případě storna objednávky, v souladu s bodem 3.3 těchto OP. 
5.4. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané ode dne jejich vyhlášení. 
6.2. Společnost Internet Club, s.r.o., si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na webových stránkách elektronického obchodu.
6.3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.